» Pašvaldība » Dokumenti » Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1 "Pārgaujas novada pašvaldības nolikums"

Saistošie noteikumi Nr. 2 ,,Par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Pārgaujas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 3 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs”


Saistošie noteikumi Nr. 3 ,,Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā”


Saistošo noteikumi Nr. 4 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”

Saistošie noteikumi Nr.4 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr. 10 „Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās””

Saistošie no Nr.5 „Par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā


Saistošie noteikumi Nr. 6 „Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 1 „PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Saistošie noteikumi Nr.7 "Par Pārgaujas novada teritorijas plānojumiem"

Saistošie noteikumi Nr. 7 „PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU, SANITĀRO TĪRĪBU, TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANU, APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANU UN AIZSARDZĪBU, PĀRGAUJAS NOVADA DOMES IZDOTO SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU”


Saistošie noteikumi Nr. 8  „Par grozījumiem 14.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā”” 

Saistošie noteikumi Nr. 9 „Par nevērtējamo nekustamo īpašumu, nosakot trūcīgas ģimenes (personas) statusu”

Saistošie noteikumi Nr. 10  „Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās”

Saistošie noteikumi Nr.11 „Par atkritumu apsaimniekošanu  Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā”

Saistošie noteikumi Nr. 12„Grozījumi Pārgaujas novada saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojumiem””


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13 „Par Raiskuma pagasta padomes 27.07.2006. (protokols Nr. 9, punkts 9-9) Saistošo noteikumu Nr. 6 „Raiskuma pagasta ūdenssaimniecības saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 Par Raiskuma pagasta padomes 22.02.2007. (protokols Nr. 2, punkts 2.1) Saistošo noteikumu Nr. 6 „Raiskuma pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas un aizsardzības saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15 „Par Raiskuma pagasta padomes 22.01.2009. (protokols Nr. 1, § 23) Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Raiskuma pagasta pašvaldības simboliku” atzīšanu par spēku zaudējušiem”


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16 „Par Raiskuma pagasta padomes 19.02.2009. (protokols Nr. 3, § 32) Saistošo noteikumu Nr. 3„Nodeva par Raiskuma pagasta pašvaldības izstrādārto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu un tirdzniecību publiskajās vietās” atzīšanu par spēku zaudējušiem”


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17  „Par Raiskuma pagasta padomes 19.02.2009. (protokols Nr. 3, § 33) Saistošo noteikumu Nr. 4„Par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Raiskuma pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18 „Par Raiskuma pagasta padomes 19.02.2009. (protokols Nr. 3, § 34) Saistošo noteikumu Nr. 5„Par materiālo pabalstu Raiskuma pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem””


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19 „Par Raiskuma pagasta padomes 19.02.2009. (protokols Nr. 3, § 35) Saistošo noteikumu Nr. 6 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” atzīšanu par spēku zaudējušiem””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20„Par Straupes pagasta padomes 15.06.2005. (protokols Nr. 5) Saistošo noteikumu Nr. 1 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem””


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 „Par Straupes pagasta padomes 20.02.2008. (protokols Nr. 3, § 13) Saistošo noteikumu Nr. 2 „Par pašvaldības nodevām Straupes pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22 „Par Straupes pagasta padomes 18.07.2001. (protokols Nr. 11) Saistošo noteikumu Nr. 3 „Par ikgadējām kapu nodevām” atzīšanu par spēku zaudējušiem””SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23 „Par Straupes pagasta padomes 18.07.2001. (protokols Nr. 11) Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par nodevām tirdzniecības vietās” atzīšanu par spēku zaudējušiem””


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24 „Par Straupes pagasta padomes 18.07.2001. (protokols Nr. 11, § 4) Saistošo noteikumu Nr. 5 „Par Straupes pagasta padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25 „Par Straupes pagasta padomes 20.02.2008. (protokols Nr.3, § 14) Saistošo noteikumu  Nr. 4 „Par sabiedrisko kārtību Straupes pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem””


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26 „Par Straupes pagasta padomes 20.02.2008. (protokols Nr. 3, § 15) Saistošo noteikumu Nr. 5 „Par Straupes pagasta teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” 


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27 "Par Stalbes pagasta padomes 29.09.2005. (protokols Nr. 14, punkts 10) Saistošo noteikumu Nr. 3 „Par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu un sociālās palīdzības pabalstiem Stalbes pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28 „Par Stalbes pagasta padomes 26.04.2007. (protokols Nr. 6, punkts 3) Saistošo noteikumu Nr. 8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 2007. gadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29 „Par Stalbes pagasta padomes 26.07.2007. (protokols Nr. 11, punkts 1) Saistošo noteikumu Nr. 4 „Par pagasta padomes izstrādārto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju izsniegšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30 „Par Stalbes pagasta padomes 28.09.2006. (protokols Nr. 13, punkts 4) Saistošo noteikumu Nr. 6 „Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu Stalbes pagasta teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31 „Par Stalbes pagasta padomes 26.07.2007. (protokols Nr. 11, punkts 2) Saistošo noteikumu Nr. 9 „Stalbes pagasta sabiedriskās kārtības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”Saistošie noteikumi Nr. 32 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā”


Saistošie noteikumi Nr.35 „Par Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu”

Saistošie noteikumi Nr. 36 PAR TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU PĀRGAUJAS NOVADĀ


Saistošie noteikumi Nr. 38 „Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā”


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 39„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 1 „PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””


Saistošie noteikumi Nr. 40 "Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 1„ Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2010.gadam"”


Saistošie noteikumi Nr. 41 „Par grozījumiem Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 1
„PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””Saistošie noteikumi Nr. 42 „Par grozījumiem Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 7
„Par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, Pārgaujas novada domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu””Saistošie noteikumi Nr. 43 „Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2010.gadam””


Saistošie noteikumi Nr. 44 "Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2010.gadam"”


Saistošie noteikumi Nr. 45 „Par grozījumiem Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 7
„Par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, Pārgaujas novada domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu””Printēt


 
izstrādāts: 101.lv